PROGRAM
aktualizovaný 7. 11. 2017

Najlepší záujem dieťaťa 
Multidisciplinárna konferencia

 
09.30 – 9:45  Otvorenie podujatia 
Konferencia Biskupov Slovenska: Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar: prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda
Asociácia rodinných sudcov: JUDr. Peter Rajňák, predseda
Ministerstvo párce, soc. vecí a rodiny: Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník
 
I. BLOK – PREDNÁŠKY
 
09.50 – 10.15 Najlepší záujem dieťaťa v súvislosti s rozvodom a s rozchodom rodičov 
JUDr. Róbert DOBROVODSKÝ, PhD., LLM (Tübingen) 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Katedra občianskeho a obchodného práva, Právnická fakulta Trnavská univerzita v Trnave

10.15 – 10:40 Najlepší záujem dieťaťa a participácia jeho názoru počas a po rozchode rodičov.
JUDr. Eva FARKAŠOVÁ
Sudkyňa, Asociácia rodinných sudcov

10.40 – 11:05 Záujem dieťaťa v kontexte právnych a pastoračných aspektov prípravy snúbencov na manželstvo v Katolíckej cirkvi latinského obradu
JCDr. JUDr. Jozef KEMP, PhD.
Súdny vikár, Metropolitný tribunál, Bratislavská arcidiecéza

11.05 – 11:20 PRESTÁVKA

11.20 – 11:45 Najlepší záujem dieťaťa ako prvoradé hľadisko v navrhovaných zmenách právnej úpravy sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mgr. Ivana MRÁZKOVÁ
Riaditeľka odboru stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 
11.45 – 12:10 Najlepší záujem dieťaťa z pohľadu praxe detského charitného domu
Mgr. Helena STAŠÁKOVÁ
Vedúca Detského charitného domu, Považská Bystrica
 
12:10 – 13:00  Otvorená Diskusia s prednášajúcimi z prvej časti programu
Diskusia bude prebiehať prostredníctvom elektronickej služby sli.do. Účastníci budú môcť cez svoje mobilné zariadenia klásť písomné otázky počas príspevkov rečníkov. Položené otázky sa budú zobrazovať na obrazovke v miestnosti a počas diskusie sa k nim vrátia oslovení rečníci.
 
13:00 – 14:00 OBED
 
14:00  II. BLOK – Workshopy na Témy – Moderované
 
1. Je rozvod manželstva v najlepších záujmoch dieťaťa? Multidisciplinárna diskusia
Vedie: JUDr. Marica Pirošíková, zástupkyňa pred Európskym súdom pre ľudské práva
JUDr. Jana Michaličková, PhD., Oddelenie legislatívy a európskych záležitostí, KBS
2. Najlepšie záujmy dieťaťa a zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti rodiča, striedavá starostlivosť; aplikácia kritérií najlepších záujmov dieťaťa v praxi
Vedie: JUDr. Eva FARKAŠOVÁ, Sudkyňa, Asociácia rodinných sudcov
3. Úprava styku dieťaťa s rodičmi – aby právoplatný rozsudok nebol ďalším eskalátorom zhoršenia vzájomných vzťahov rodičov
Vedie: Mgr. Kristián Kovács, hlavný štátny radca, odbor stratégie sociálnej ochrany detí a rodiny Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny
 
15:15 Prezentácia záverov z jednotlivých workshopov – Krátka diskusia
16.00  Záver podujatia
JUDr. Peter RAJŇÁK, predseda Asociácie rodinných sudcov, sudca