Archív konferencií (rok 2016)

Kurz pre spovedníkov 
(6. - 8. septembra 2016, Kňazský seminár biskupa Jána Vojtašáka, Spišská Kapitula)

Na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule zorganizovali kurz pre spovedníkov. Hlavným prednášateľom bol kardinál Mauro Piacenza, ktorý je v súčasnosti hlavným pápežským penitenciárom. Tento kurz sa na Slovensku konal po prvýkrát.

VIDEO


Stretnutie biskupov s kňazmi, zasvätenými osobami a laikmi
(19. januára 2016, Katolícka univerzita, Ružomberok )

Viacerí biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa dnes stretli v Ružomberku, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roka. Prijali pozvanie od Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá im na začiatku nového kalendárneho roka priblížila kontext hlavných aktivít roka. Vyše 200 účastníkov, ktorí sa stretli na Katolíckej univerzite v Ružomberku, upriamila nielen na náboženský, ale aj spoločenský kontext chystaných podujatí. Cieľom podujatia, ktoré začalo svätou omšou, je prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre rok 2016. Tohtoročnou novinkou boli osobitné wokshopy, v ktorých ich účastníci predebatovali problematiku pastorácie chudobných, integrácie utečencov, pomoci rodine a Rómom.
 
Hlavná téma spoločného stretnutia biskupov s laikmi a zasvätenými, ktorou je myšlienka "Povolaní žiť milosrdenstvo", nadväzuje na prebiehajúci Svätý rok milosrdenstva. "Zdá sa, že keď chceme naše premýšľanie o milosrdenstve rozmeniť na drobné, núkajú sa nám oblasti, ktoré v poslednom období často rezonujú vo verejných debatách: utečenecká kríza, chudoba, pastorácia rodín a pastorácia Rómov," priblížil kontext podujatia predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský. S hlavným príhovorom po ňom vystúpil bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák. Predseda Rady KBS Iustitia et pax (spravodlivosť a pokoj) ponúkol teologickú a biblickú analýzu na Božie milosrdenstvo. Naznačil i možnosti, ako prejavovať vzájomne jeden druhému skutky telesného milosrdenstva. "Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že môžeme byť navždy milovaní," citoval v závere slová pápeža Františka z Buly Svätého Roku milosrdenstva (porov. Misericordie vultus, 2) Mons. Peter Rusnák, predseda Rady KBS Iustitia et pax.
 
Po hlavnom príhovore zazneli vystúpenia dvoch zástupcov Slovenskej katolíckej charity. Komplexný pohľad na chudobu u nás predstavil jej generálny sekretár Radovan Gumulák. O utečeneckej kríze a o tom, ako sa dotýka Slovenska, hovorila projektová manažérka charity Jana Verdura (Figeľová). Vysvetlila základné pojmy i dôvody, prečo migranti migrujú. Spomenula problémy, s ktorými sa stretávajú pri ich integrácii na Slovensku. Zároveň predstavila novinky, ktoré sa chystajú v tomto smere počas tohto roka. Svoj pohľad na utečeneckú krízu ukončila radami, ako môže v tomto smere pomôcť Európa, Slovensko i Cirkev. Jej úlohu vidí napríklad v tom, aby vytvárala mosty solidarity a empatie, rozprávala a diskutovala o tejto problematike medzi deťmi, mladými a dospelými. "Odpoveď na migračnú krízu je milosrdenstvo," pomohla si na záver citátom pápeža Františka. Po diskusii nasledovali špeciálne diskusie v štyroch tematických workshopoch - Chudobní, Utečenci, Rodina a Rómovia.
 
FOTOGALÉRIA / ZBORNÍK (zatiaľ nie je k dispozícii)Family mainstreaming - východisko z demografickej a kultúrnej krízy v Európe

Medzinárodná konferencia


28. 10. 2016 
Falkensteiner Hotel Bratislava

Európa sa nachádza v hlbokej demografickej, hodnotovej a kultúrnej kríze. Nízka pôrodnosť bude stále viac spôsobovať hospodárske, sociálne a kultúrne problémy. Dôvody nízkej pôrodnosti sú dva: chýbajúca rodinná politika, nedostatočné spoločenské ocenenie rodiny a vytláčanie etických a náboženských hodnôt, ktoré sú pre prežitie demokratickej spoločnosti nevyhnutné. Výsledkom je silnejúca sekularizácia, desocializácia, individualizmus. Z týchto dôvodov je nevyhnutné otvárať na európskom fóre diskusiu o nevyhnutnosti spraviť z demografickej rodinnej politiky vlajkovú loď európskej budúcnosti. Predsedníctvo SR v Rade EÚ je výbornou príležitosťou otvoriť túto tému. Konferencia má štyri ciele: za účasti odborníkov, európskych politikov, zástupcov cirkvi a NGO charakterizovať súčasnú situáciu rodiny v EÚ; rekapitulácia statusu rodiny v súčasnom európskom práve (ESLP, a pod.); predstaviť family mainstreaming v jeho základných ideových líniách; navrhnúť základné opatrenia, ktoré by sa mali stať súčasťou oficiálnej politiky EÚ a vyzvať k ich prijatiu EP, Európsku komisiu a členské štáty EÚ.
 
FOTOGALÉRIA / ZBORNÍKMiesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti

Medzinárodná konferencia


24. 2. 2016
Aula Benedikta XVI., Bratislava


Účinkovanie Katolíckej cirkvi v Európe je v našich časoch poznačené sekularizáciou a dechristianizáciou. Dalo by sa veľa rozprávať o príčinách súčasného stavu aj o míľnikoch procesu, ktorý k nemu viedol. V rámci prebiehajúcej debaty zorganizovala Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilo-metodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave a Nadáciou Konrad Adenauer Stiftung dňa 24. februára 2016 v Aule Benedikta XVI. medzinárodnú konferenciu na tému  Miesto Katolíckej cirkvi v postmodernej spoločnosti.  Prišli viacerí zaujímaví hostia;  zvlášť treba oceniť prítomnosť emeritného bolonského arcibiskupa kardinála Carla Caffarru.
 
Milí čitatelia, v rukách držíte zborník z tohto dôležitého podujatia. Jeho obsahom sú prednášky, ktoré prinášajú cenné podnety na premýšľanie, aby sme porozumeli aktuálnej situácií a zároveň spoločne hľadali účinné pastoračné metódy na ceste ohlasovania evanjelia našim súčasníkom.
 
Žiadna doba nebola jednoduchá. Vždy je však možné nachádzať znamenia čias, ktoré sa môžu pre nás stať odrazovým mostíkom k novej nádeji.
 
FOTOGALÉRIAZBORNÍK