Archív konferencií (rok 2017)

Najlepší záujem dieťaťa 
 
Multidisciplinárna konferencia
 
14. 11. 2017
Aula Benedikta XVI. Kapitulská 26, Bratislava 

Konferencia biskupov Slovenska zorganizovala v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociáciou rodinných sudcov moderovanú multidisciplinárnu konferenciu na tému “Najlepší záujem dieťaťa”. 
 
Cieľom konferencie bolo poukázať na skutočnosť, že najlepšie záujmy dieťaťa nie sú všeobecným pojmom, ale konkrétnym nástrojom na budovanie spoločnosti založenej na zdravých medziľudských vzťahoch. Pojem najlepších záujmov dieťaťa má svoj konkrétny obsah, ktorý je možné vymedziť určovacími elementami (kritériami). Tak sa najlepšie záujmy dieťaťa môžu stať prvoradým hľadiskom pri akejkoľvek činnosti týkajúcej sa detí. V užšom kontexte najlepšie záujmy dieťaťa reflektujú význam zdravej rodiny založenej na harmonických vzťahoch. Na konferencii diskutovali o tom, kde sa nachádzajú najlepšie záujmy dieťaťa pri rozpade manželstva, o širokom spektre dôsledkov rozpadu rodiny na spoločnosť vrátane rizika násilia na deťoch a o možnostiach intervencie zo strany štátu, cirkvi a spoločnosti ako nástrojoch prevencie pred rozpadom manželstiev.
 

Náboženstvo a migrácia

Medzinárodná konferencia


21. 2. 2017 
Aula Benedikta XVI., Kapitulská 26, Bratislava

V posledných rokoch sme v Európe konfrontovaní s príchodom tisícov migrantov, ktorí sú najmä vyznávačmi islamu. Keďže očakávame, že ľudí s inou kultúrou a náboženstvom bude na starom kontinente pribúdať, je potrebné otvorene diskutovať o nových problémoch. Viaceré európske krajiny už majú skúsenosť s rastúcou, najmä moslimskou menšinou. Tie isté krajiny však čelia aj narastajúcemu terorizmu. Naša situácia v dejinách nie je nová. Už mnoho ráz v histórii sa v dôsledku migrácie stretávali príslušníci rozličných kultúr a náboženstiev. Takáto konfrontácia prebiehala rozličným spôsobom. Na tomto podujatí si chceme si pripomenúť biblický význam putovania, uvažovať nad vzťahom Katolíckej cirkvi k migrantom v dejinách. Keďže stretnutie dvoch kultúr je stretnutím dvoch identít, posilnenie tej kresťanskej by malo byť odpoveďou na strach z neznámeho. Migračná kríza totiž nemusí byť ohrozením, určite je však veľkou výzvou k návratu ku koreňom a pravej ľudskosti.

 
ZBORNÍK / FOTOSERVIS